Convocare Adunare Generala a C.M. Valcea

   În temeiul art. 425, al 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanitar, se  convoacă    Adunarea  Generală  a  Colegiului Judeţean al Medicilor  Vâlcea,  în  data  de  5 martie 2021, orele 10:00 la sediul Colegiului Medicilor Valcea din Str. Radu de la Afumati, bl. 51A, Ap.3 din Ramnicu Valcea.

Ordinea de zi a lucrărilor este următoarea:

  1. Raport  al preşedintelui C.M. Vâlcea, privitor la activitatea colegiului în cursul anului 2020;
  2. Raport al preşedintelui Comisiei de Disciplină a C.M. Vâlcea, privitor la activitatea din cursul anului 2020 ;
  3. Prezentarea şi supunerea la vot a bilanţului contabil şi a anexelor la bilanţ pe anul 2020,
  4. Prezentarea şi supunerea la vot a Raportului de Gestiune privind activitatea desfăşurată în anul 2020;
  5. Prezentarea şi supunerea la vot a Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2020;
  6. Prezentarea şi aprobarea Planificarii bugetului de venuri si cheltuieli pe anul 2021;
  7. Diverse.

  În temeiul art. 425, al 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanitar, dacă la prima convocare nu s-a realizat majoritatea de două treimi, se organizează o nouă şedinţă, cu aceeaşi ordine de zi, care va adopta hotărâri cu majoritate simplă, indiferent de numărul membrilor prezenţi, respectiv in data de 13 martie  2021, ora 10:00 la Sala de Conferinte a Bibliotecii Judetene ”Antim Ivireanul”. din Ramnicu Valcea.

Președinte,
Dr. Dorina Constantinescu