Convocare Adunarea Generala

CONVOCARE

TURUL II ADUNARE GENERALA A

COLEGIULUI JUDETEAN AL MEDICILOR VALCEA

Stimate coleg,
În temeiul art. 425, al 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanitar, tinand cont de faptul ca la prima convocare nu s-a realizat cvorumul de două treimi, se  convoacă   o nouă şedinţă, a Adunarii  Generală  a  Colegiului Judeţean al Medicilor  Vâlcea, cu aceeaşi ordine de zi, care va adopta hotărâri cu majoritate simplă, indiferent de numărul membrilor prezenţi, respectiv in data de 1 februarie 2020, ora 11,00 la Sala de Conferinte a Bibliotecii Judetene ”Antim Ivireanul” din Ramnicu Valcea.

 

Ordinea de zi a lucrărilor este următoarea:

  1. Raport  al preşedintelui C.M. Vâlcea, privitor la activitatea colegiului în cursul anului 2019;
  2. Raport al preşedintelui Comisiei de Disciplină a C.M. Vâlcea, privitor la activitatea din cursul anului 2019;
  3. Prezentarea şi supunerea la vot a bilanţului contabil şi a anexelor la bilanţ pe anul 2019,
  4. Propunere apropare repartizarare excedent financiar la “alte reserve”;
  5. Prezentarea şi supunerea la vot a Raportului de Gestiune privind activitatea desfăşurată în anul 2019;
  6. Prezentarea şi supunerea la vot a Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2019;
  7. Prezentarea şi aprobarea BVC-ului pe anul 2020;
  8. Diverse

 

Președinte,
Dr. George Brânzan